Algemene voorwaarden Luigi’s IJssalon

1. Definitie

Opdrachtnemer: Luigi’s IJssalon V.O.F., hierna genoemd Luigi’s IJssalon, gevestigd te Lekstraat 20 te Nieuwegein, e-mailadres info@luigiijssalon.nl. Het KvK-nummer is  70479372. Het BTW nummer is NL858335724B01. 

Opdrachtgever: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf (hierna consument) of de rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de opdrachtnemer.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de opdrachtnemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de opdrachtnemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

3 De overeenkomst
3.1. Aanvaarding
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.2. Bevestiging
Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt opdrachtnemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

3.3. Techniek
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft opdrachtnemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt opdrachtnemer voor een veilige webomgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de opdrachtnemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3.4. Ontbinding
Opdrachtnemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de opdrachtnemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is opdrachtnemer gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

3.5. Informatie
Opdrachtnemer zal bij het product of dienst aan de opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de opdrachtnemer waar de opdrachtgever met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de opdrachtnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties.


4. Bestellingen
4.1. Besteltijden
De opdrachtgever kan bestellingen 24 uur per dag 7 dagen per week plaatsen op 
www.luigiijssalon.nl


5. Levertijd en Bezorging
5.1. Levertijd 
De bestelling dient in de winkel naar keuze opgehaald te worden binnen het tijdvak welke op de website en in de bevestiging wordt gecommuniceerd. 

 

5.2 Bezorging
Bezorging van de bestelling is niet mogelijk. 

Luigi’s IJssalon behoudt zich het recht voor om af te wijken van bovengenoemde ophaaltijden. Indien opdrachtgever een verzoek aan opdrachtnemer richt om het bestelde op een bepaald tijdstip af te leveren, zal opdrachtnemer dit tijdstip als een richttijd beschouwen. Opdrachtnemer is niet gehouden om op het voorkeurstijdstip te leveren.

5.3. Overmacht
5.3.1 Tijdelijke overmacht
In geval van tijdelijke overmacht is opdrachtnemer gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan de opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-)verplichtingen van de opdrachtgever ter zake van het reeds door opdrachtnemer uitgevoerde deel van de overeenkomst.

5.3.2 Blijvende overmacht
In geval van blijvende overmacht is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever buitengerechtelijk door middel van een schriftelijke verklaring zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Opdrachtnemer is ter zake jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

6. Betaling
6.1. Facturatie 
De consument dient bij de bestelling te betalen via iDEAL. De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen betaling heeft plaatsgevonden. Een particuliere opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de opdrachtnemer te melden.

7. Aansprakelijkheid
7.1. Logo/tekst
Luigi’s IJssalon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor druk,- en/of zetfouten van logo en/of tekst.

8. Annulering
8.1. Door opdrachtgever
Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever contact op te nemen met Luigi’s IJssalon. Dit kan via e-mail. Luigi’s IJssalon kan niet garanderen dat de bestelling geannuleerd kan worden. Eventuele kosten worden bij annulering in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Dit bedraagt over het algemeen 25% van de totale order.

9. Wijzigingen
Om een wijziging door te geven dient de opdrachtgever contact op te nemen met Luigi’s IJssalon. Dit kan via e-mail. Luigi’s IJssalon kan niet garanderen dat de bestelling gewijzigd kan worden. Eventuele kosten bij wijziging worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

10. Privacy
10.1 Persoonlijke gegevens
Als jij iets bestelt, hebben we je gegevens nodig om ervoor zorgen dat we jouw bestelling kunnen bezorgen. We gaan altijd zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. Welke gegevens we van je bijhouden en waarom vertellen we hier.
Als je na het lezen nog vragen hebt over je privacy dan kan je altijd contact met ons opnemen.
a. Jouw accountgegevens, deze gebruiken we voor het versturen van de bevestiging,  factuur en wettelijke administratie
B. Communicatie, bijv. van chat en e-mail, wordt opgeslagen en gelogd, zodat we je beter kunnen helpen
c. Website bezoeken en bestellingen worden gebruikt voor het verbeteren van de website en voor advertenties bij o.a. Google. Als je niet wilt dat dit wordt bijgehouden adviseren we een adblocker te gebruiken: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/adblockers-faq
d. Bij het aanmelden als klant op de website kan je aangeven of je e-mails van ons wilt ontvangen. Als dit is aangevinkt zullen we deze gegevens gebruiken om je de nieuwsbrief toe te sturen met daarin informatie over nieuwe traktaties en feestdagen. Je kan je hier altijd voor afmelden via de link in de mail, door te mailen naar de afzender, of door het uit te vinken in jouw account
e. Betalingsopdrachten worden verwerkt door de vergunninghoudende betaalinstelling Mollie, de algemene voorwaarden en privacy policy van Mollie zijn hierop van toepassing
f. Onder mijn account op de website kan je zien welke klant- en bestelgegevens we van je bijhouden. Je kan je gegevens hier zelf aanpassen.

11.2 Beveiliging persoonlijke gegevens
We houden je opgestuurde informatie veilig. De beveiligingsmaatregelen vertellen we je hier.
a. Je wachtwoord wordt niet opgeslagen en kunnen we alleen controleren bij het inloggen
b. Het internetverkeer van en naar de website is versleuteld
c. Er staan virusscanners op werkstations en servers geïnstalleerd
d. Klant- en bezorggegevens worden via e-mail naar de klant bevestigd. Als de ontvangende mailserver versleuteling ondersteund wordt hier automatisch gebruik van gemaakt
e. Alle persoonlijke data is opgeslagen in afgesloten ruimtes waar alleen geautoriseerde medewerkers toegang toe hebben
f. Fysieke toegang tot het gebouw is afgesloten met autorisatiecodes en sleutels en beveiligd met een alarmsysteem
g. Medewerkers hebben digitaal alleen toegang tot gegevens waartoe ze zijn geautoriseerd
h. De datacenters staan in Europa en zijn ISO 27001 gecertificeerd. ISO 27001 is een Europese norm voor informatiebeveiliging

12. Uitstraling
12.1. Product
De uitstraling van onze producten kan afwijken van de producten getoond op www.kerst-ijstaart.nl. 

13. Prijzen
Alle prijzen vermeld op de website www.kerst-ijstaart.nl zijn inclusief 9% btw en exclusief bezorgkosten. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

15. Herroepingsrecht bij levering van producten
15.1. Herroepen
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

15.2. Retourneren
Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de opdrachtnemer retourneren, conform de door de opdrachtnemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

16. Kosten in geval van herroeping
16.1. Kosten
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van toezending voor zijn rekening.

16.2. Terugbetaling koopsom
Indien de consument het factuurbedrag heeft betaald, zal de opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na terugzending of herroeping terugbetalen.

17. Uitsluiting herroepingsrecht
17.1. Vermelding
Opdrachtnemer sluit het herroepingsrecht van de consument uit voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

17.2. Aard
Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor producten:
a. die door de opdrachtnemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen.

18. Toepasselijk recht en forumkeuze
18.1. Recht
Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, daaronder begrepen aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

18.2. Plaats
Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de vestiging van opdrachtnemer gelegen is en van waaruit de werkzaamheden zijn verricht, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.